Uncategorized

Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu
Đề bài: Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu Bài Làm Câu 1. Theo anh chị, nên chia bài thơ làm mấy phần? Nêu ý chính của mỗi phần và giải thích mối quan hệ giữa các phần. Có thể chia bài thơ thành 2 phần: Phần 1. Từ đầu đến “Những buổi ngày xưa vọng nói về”. Hình ảnh[...]

Loading…