Uncategorized

Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu
Đề bài: Soạn Bài Đất Nước Lớp 12 Của Nguyễn Đình Thi / Làm Văn Mẫu Bài Làm Câu 1. Theo anh chị, nên chia bài thơ làm mấy phần? Nêu ý chính của mỗi phần và giải thích mối quan hệ giữa các phần. Có thể chia bài thơ thành 2 phần: Phần 1. Từ đầu đến “Những buổi ngày xưa vọng nói về”. Hình ảnh[...]
Bình Luận Câu Tục Ngữ Một Điều Nhịn Là Chín Điều Lành Bình Luận Câu Tục Ngữ Một Điều Nhịn Là Chín Điều Lành
Đề bài: Bình Luận Câu Tục Ngữ Một Điều Nhịn Là Chín Điều Lành Bài Làm “Một điều nhịn chín điều lành” vẫn là câu thành ngữ được dùng rất nhiều khi giáo dục về đức tính của con người. Nhẫn nhịn là một đức tính mà không phải ai cũng làm được. Một điều nhịn chín điều lành có thể hiểu là chỉ cần nhẫn nhị[...]

Loading…