SOẠN VĂN

Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh
Đề bài: Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Ngữ Văn Lớp 12 Của Hồ Chí Minh Bài Làm Câu 1: Nêu bố cục của bản Tuyên ngôn đọc lập? Đoạn 1: Từ đầu đến không ai chối cãi được): Cơ sở pháp lý và chính nghĩa của bản Tuyên ngôn. Đoạn 2: (tiếp đến phải được độc lập): Tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Đoạ[...]

Loading…